Sites: 
NOR
Välkommen till Aberia Roslagen HVB!

Välkommen till Aberia Roslagen HVB!

2014/02/18 15:07:03 GMT+1

Är ett hem för vård och boende (HVB) för barn och ungdomar, inskrivningsålder 12 – 17 år, med placering enligt SoL och LVU. Vi har 17 platser plus 6 möjliga utslussplatser fördelade på 4 enheter i Täby och Vallentuna kommuner. Upptagningsområde är hela Sverige.

Vi vänder oss till ungdomar med allvarliga psykosociala problem och med behov av en längre tids behandling. Målet är att ge varje enskild ungdom de förutsättningar han eller hon behöver för att vända en negativ spiral av destruktivitet och/eller självdestruktivitet till en positiv personlighetsutveckling, förbättrad mentaliseringsförmåga, identitetsutveckling och socialiseringsprocess. Viktiga förutsättningar för en positiv utveckling är trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet.

Vi vill ge ungdomen en möjlighet att utveckla tillit, att utveckla ett språk och en förmåga att verbalisera och att hantera känslor. Vi vill hjälpa ungdomen att utveckla sin förmåga att relatera till andra på ett bättre sätt samt utveckla sin förmåga till empati. Ett mål i behandlingen är att skapa och upprätthålla goda, fungerande relationer mellan barnet/ungdomen och dennes anhöriga och närstående. Vi vill ge ungdomen möjlighet att bearbeta tidigare trauma och svek, få större självinsikt och mognad samt erövra en ofta svunnen självkänsla.

Ett mål är att ungdomen ska kunna tillgodogöra sig skolundervisning på sikt samt klara daglig sysselsättning/arbete. Ett mål är även att den unga vuxne tränas i nödvändiga färdigheter för ett självständigt boende vid utskrivning såsom hushåll, ekonomi och samhällsorientering.